Είσοδος
ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ξυνόγαλος Στέλιος
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων τεχνολογίας και σχεδίασης λογισμικού αξιοποιώντας την αντικειμενοστρεφή τεχνική προγραμματισμού και τη δικτυοκεντρική γλώσσα προγραμματισμού Java.

Επισκόπηση των διαφόρων εργαλείων/τεχνολογιών ανάπτυξης δικτυοκεντρικού λογισμικού: HTML, XML, XHTML, JavaScript, PHP, Java.

Συγκριτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και του ρόλου των διαφόρων τύπων προγραμμάτων σε Java: εφαρμογές (applications), μικροεφαρμογές (applets), μικροϋπηρεσίες (servlets) και σελίδες JavaServer (JSP).

Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση και υλοποίηση:
1) αυτόνομων εφαρμογών σε Java -διασύνδεση χρήστη με γραφικά (GUI), χρήση αρχείων
2) μικροεφαρμογών (applets)
3) διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση servlets και Java Server Pages

Διαθέσιμα Εργαλεία
Εγγραφα Εγγραφα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιοχή συζητήσεων Περιοχή συζητήσεων
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος