Είσοδος
ΗΓΕΣΙΑ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ροδούλα Η. Τσιότσου - Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναφέρεται σε τρεις τομείς του σύγχρονου μάνατζμεντ, κρίσιμους για την αποτελεσματική λειτουργία μιας
επιχείρησης ή ενός οργανισμού: την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την ηγεσία.

Η Επικοινωνία εμφανίζεται με διάφορες μορφές και κατευθύνσεις στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχειρήσεις και ενός οργανισμού, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της μελέτης και των τριών επιπέδων της/του:

1. Σε ατομικό επίπεδο
2. Σε επίπεδο ομάδων
3. Σε οργανωσιακό επίπεδο.

Στο συγκεκριμένο μάθημα η επικοινωνία εξετάζεται κυρίως σε οργανωσιακό επίπεδο.

Οι Δημόσιες Σχέσεις (public relations) αφορούν στη διαμόρφωση θετικής εικόνας και δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μια επιχείρηση, οργανισμό και τις ομάδες κοινού (publics) ή εμπλεκόμενους (stakeholders) που την ενδιαφέρουν.
Οι διαλέξεις του μαθήματος επικεντρώνονται στη δημιουργία προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται με τη χρήση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων τεχνολογιών.

Η Ηγεσία (leadership) αναφέρεται στη διοίκηση και την ηγεσία ανθρώπων στο χώρο εργασίας. Σχετίζεται με τους λεγόμενους «μαλακούς» παράγοντες (‘soft’ factors) της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, δηλαδή με τη διαδικασία και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε μια ομάδα ατόμων, που αποτελείται από τον ηγέτη και τους ακόλουθους (followers).
Οι διαλέξεις του μαθήματος εστιάζουν στα βασικά πεδία μελέτης της ηγεσίας: τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, οι διαδικασίες της ηγεσίας, τα αποτελέσματα και οι τοποθετήσεις.

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Εγγραφα Εγγραφα Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών