Είσοδος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Kapsalis Achilleas
 
Εισαγωγικό Κείμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Α΄ Εξάμηνο)

Εξεταστέα ύλη

Βιβλίο Ιωάννη Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, έκδοση Ε΄, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 2005
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1. όχι
0.2.1. όχι
0.2.2. όχι
0.2.3. ναι
κεφ. Α΄ όλο ναι
κεφ. Β΄
2.1. ναι
2.2., 2.3., 2.4. όχι
κεφ. Γ΄
όλο όχι
κεφ. Δ΄
4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5 ναι
4.2. όλα όχι (σελ. 140-167)
κεφ. Ε΄
5.1., 5.2., 5.3 μέχρι 5.3.6. ναι (σελ. 169-186)
5.3.7. μέχρι 5.3.10. όχι (σελ. 187-204)
κεφ. ΣΤ΄
6.1.όλο όχι (205-229)
6.2., 6.3., 6.4. όλο ναι (σελ. 229-260)
κεφ. Ζ΄
7.1. ναι (σελ. 267-269)
7.2., 7.3., 7.4., 7.5. όχι (σελ. 269-281)
7.6. ναι (σελ. 281-285)
κεφ. Η΄
8.1., 8.2. ναι (σελ. 287-302)
8.3. όχι (σελ. 302-320)
κεφ. Θ΄ όχι (σελ. 321-347)
κεφ. Ι΄ ναι όλο (349-372
κεφ. ΙΑ΄, κεφ. ΙΒ΄ όχι (375-μέχρι τέλος)

σημειώσεις από τα μαθήματα και τις παραδόσεις: ναι όλες

12-10-2009

Πού διδάσκεται η Παιδαγωγική;
καθηγητικές σχολές, Παιδ. Τμήματα
Βιβλία: Σ.Κρίβα, Π.Ξωχέλλη, Ι.Πυργιωτάκη,Δ.Χατζηδήμου
γνώση του αντικειμένου + παιδαγ. και διδ. επάρκεια
Επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού
Η Παιδαγωγική ως επιστήμη
ουσιαστικοποιημένο επίθετο (παιδ. επιστήμη, ιατρική, νο¬μική κλπ.)
παιδαγωγός – δούλος  δάσκαλος ο ίδιος
σήμερα = επιστήμονας της Παιδαγωγικής
Παιδαγωγική πρώτα στον Πλάτωνα
Μέχρι αρχές 20ού αιώνα = κεφάλαιο της Φιλοσοφίας
17ο αιώνα Ρατίχιος και Κομένιος  Διδακτική
Έρβαρτος  19ο αιώνα
Ανάπτυξη στον 20ό αιώνα
Ελλάδα: Ζαγγογιάννης, Εξαρχόπουλος, Δελμούζος
α. Σαφώς προσδιορισμένο αντικείμενο, β. ειδικές έννοιες (ορολογία), γ. ελέγξιμες γενικεύσεις (θεωρία),δ. επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία, ε. συγκροτημένη γνώση, ικανή για επίλυση προβλημάτων (σύντομα: α. αντικείμενο, β. μέθοδος, γ. θεωρία).
Γνωρίσματα της σύγχρονης επιστήμης
α. ενιαίο της γνώσης - διεπιστημονικές θεωρήσεις
β. αλληλεπίδραση επιστημών
γ. ένταξη του ανθρώπου στην κτίση (εκκεντρικότητα)
δ. σχετικότητα της αλήθειας
Αντικείμενο= αγωγή του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
α. ποιος παιδαγωγεί, β. ποιον, γ. για ποιο σκοπό, δ. με ποια περιεχόμενα, ε. με ποια μέσα και μεθόδους, στ. μέσα σε ποια κοινωνικά πλαίσια
Παιδαγωγική = επιστήμη της πράξης, όπως Ιατρική

Διαθέσιμα Εργαλεία
Ατζέντα Ατζέντα Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι
Εγγραφα Εγγραφα Εργασίες φοιτητών Εργασίες φοιτητών
Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος